Vijverbergsession "Voedselzekerheid, wat werkt?"

Wednesday December 12, 2012

Hoe kun je regionale (stad-platteland) landbouwsystemen beter laten werken?

[> Lees het verslag op FoodFirst for Thought

Startpunt van het debat is het rapport dat het IOB begin dit jaar publiceerde onder de titel Verbeteren van Voedselzekerheid. Een systematische overzichtsstudie naar de doeltreffendheid van de ondersteuning aan landbouwproductie, waardeketens, marktregulering en landrechten. Hiervoor werden 38 casestudies en 46 andere overzichtsstudies geraadpleegd. Kort gezegd kan uit deze studie worden afgeleid dat productie-verhogende interventies goed scoorden (behalve op duurzaamheid); dat verbetering van landrechten eveneens goed scoort; dat waardeketenontwikkeling redelijk scoort (maar er slecht in slaagt de meest kwetsbaren te bereiken); en dat hervorming van marktregulering matige resultaten oplevert.

De directeur van het IOB, Ruerd Ruben, zal op deze Vijverbergsessie het rapport en de uitkomsten kort toelichten. Zijn inleiding vormt de opmaat voor een debat over de vraag: "wat werkt in voedselzekerheid?" en meer toegespitst: Hoe kun je regionale voedsel- en landbouwsystemen stad-platteland beter laten werken?

Het debat zal gevoerd worden in twee rondes, beide keren ingeleid door 2 polemiserende, korte statements, en een langere plenaire discussie. Ruerd Ruben zal de verzamelde inzichten samenvatten.

Programma

16.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

17.00 uur: Opening, Jos van Gennip

17.05 uur: Inleiding, Ruerd Ruben

17.25 uur: Ronde 1 Boerengezinsbedrijven en urbane voedselzekerheid
Joost Oorthuizen en Madelon Meijer
Debat

17.50 uur: Ronde 2 Push & pull; vanuit de productie of vanuit de markt?
Prem Bindraban en Gerdien Meijjerink
Debat

18.15 uur: Plenair debat onder leiding van Arie Kuijvenhoven

19.00 uur: Conclusies, Ruerd Ruben

19.10 uur: Sluiting (aansluitend worden drankjes en lichte snacks geserveerd)

De FoodFirst-Floriade Cyclus

Hoe kun je regionale voedsel-/landbouwsystemen stad-platteland beter laten werken? Als er uit de zeven conferenties van de FoodFirst-Floriade cyclus één aanbeveling zou moeten worden gedestilleerd voor het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid inzake voedselzekerheid, dan zou die zijn: streef in de landenbeleidsplannen altijd twee doelen tegelijkertijd na, te weten 1. de verbetering van de voedselvoorziening in de grote steden, naar kwantiteit en kwaliteit, en 2. de ontwikkeling van de boerenfamiliebedrijven tot efficiënte (vers-) voedselproducenten voor de nationale / urbane markt.

De rationale hiervoor is drievoudig:

1. De snel toenemende vraag naar kwalitatief goed voedsel in de Afrikaanse booming cities is een probleem maar ook een enorme kans. Zaak is het dan om te bevorderen dat deze kans een impuls betekent voor de economische ontwikkeling van de boerenfamiliebedrijven in het urbane Hinterland; dat zíj het zijn die deze kans kunnen benutten.
2. Door deze twee doelen te combineren worden de vier pijlers van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid inzake voedselzekerheid optimaal bediend. Die pijlers zijn: toename van de duurzame voedselproductie, verbeterde toegang tot kwalitatief goede voeding, een betere toegang tot markten voor boeren en een beter ondernemersklimaat.
3. Door deze twee doelen te integreren wordt het gevaar van trade offs tussen die doelen / pijlers vermeden. Het is immers perfect mogelijk om de urbane voedselzekerheid te verbeteren op een manier die de lokale plattelandseconomie om zeep helpt; en dat geldt ook voor het omgekeerde.

Dus: concentreer de hulpinspanningen op de productie en vermarkting van goed voedsel door boerenfamiliebedrijven in de omgeving van grote steden. Dat is één -- tweevoudig -- doel, maar van een enorme complexiteit: organisatie en leiderschap, landrechten, productiviteit, verwerking en vermarkting, ketenontwikkeling, infrastructuur en transport, verliesreductie, sociaal-culturele en bestuurlijke verandering.
Zo'n programma vereist -- dat is tegelijkertijd de tweede aanbeveling uit de FoodFirst-Floriade cyclus - een nauwe samenwerking tussen bedrijven, wetenschap, overheid én maatschappelijke organisaties; de gouden vierhoek. Dat geldt voor beide kanten, dat wil zeggen voor Nederland én voor het ontwikkelingsland. In feite gaat het dus om een dubbele gouden vierhoek. In deze samenwerking zijn de lokale partijen leidend en bovendien moet de samenwerking bijdragen aan hun eigen organisatorische en institutionele versterking -- opdat lokale bedrijven, wetenschappelijke instellingen, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties daarna zelfstandig verder kunnen, zonder hulp van buitenaf.

            

Around foodFIRST

16 Oct 2017 | 'Making Africa work' – What not to do
'Africa Works' was the somewhat provocative title of a book published in 1999. With the subtitle "disorder as a political instrument", the problem cit ...

5 Oct 2017 | Harnessing the demographic dividend through investments in youth
Youth are key stakeholders in the attainment of the goal and aspirations of Agenda 2063. This is premised on the youth bulge currently experienced on ...

4 Oct 2017 | Is Africa Still Rising?
Growth across Sub-Saharan Africa has weakened since 2015, and the poor outlook for commodity prices has cast doubt on the region’s economic promise, ...

4 Oct 2017 | Securing Land Rights in Africa
Across the continent, insecure rights to land are robbing millions of financial stability and long-term prosperity. While new technology is giving peo ...

12 Sep 2017 | Food challenges and opportunities in Nairobi
ECDPM’s Hanne Knaepen interviews Dr. Diana Lee-Smith, co-founder of the Kenya NGO Mazingira Institute in Nairobi, Kenya, about the food challeng ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock