foodFIRST Vijverbergsession

Kick off FoodFIRST 2016-2017:
The African future is for young, well educated, market oriented and organized farmer-entrepreneurs

Wednesday 1 June, 2016
Rabobank Vijverberg, The Hague

Bespreking van het concept programma FoodFIRST 2016-2017.

Het programma kent drie kerncomponenten:

* het opzetten van een virtueel platform (online community, vraagbaak etc) van/voor jonge boeren en deskundigen uit de vierhoek, Afrika-Nederland; de Afrikaanse agenda is leidend

gekruist met:

* het organiseren van acht evenementen (Vijverbergsessies, workshops etc);

* uitmondend in de 3e Internationale FoodFirst Conferentie, Rabobank Utrecht, juni of september 2017

Looptijd: 14 maanden (juni 2016 – juli/oktober 2017)

Kernthema’s zijn:

Input:

Babs Ates, F&BKP, programma Engaging youth in food systems

We beginnen met de input van een parallel traject, Engaging youth in food systems, waarvan de eerste bevindingen worden gepresenteerd door Babs Ates (F&BKP).

Inventariserend onderzoek gepleegd en eerste bijeenkomst van betrokken organisaties en initiatieven gehouden, georganiseerd in samenwerking met Agri-ProFocus.  Thema’s die naar voren kwamen zijn grotendeels dezelfde als geidentificeerd in het FAO rapport:

Acces to markets; access to finance; green jobs; access to knowledge, education and skills; access to land.

Geen van deze thema’s springt er boven uit, het gaat meer om alle tezamen. Al deze thema’s spelen voor jongere boeren en kunnen ook als thema voor een Vijverbergsessie dienen. Veel organisaties zijn al met deze en ermee samenhangende thema’s bezig. Interessant is wat er gebeurt in de praktijk.

Er is een veelheid aan platforms, bijv. ook 'Include': wie is de doelgroep, hoe ga je dit structureren. Wat zinvol is, moeten we met al die platforms verder bespreken. Platforms moeten uit de mensen zelf groeien, in eerste instantie, van onderop.

Rol van jongeren in conferentie: voor en door jongeren dus; en wat levert het op voor hun situatie van boer-entrepreneurs.

Opmerking van Ruerd Ruben: microfinance blijkt weinig zoden aan de dijk te zetten voor vrouwen emancipatie. Dat soort resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van interventies is belangrijk voor wat je wilt aanpakken. Jongeren betrekken is lastiger dan je denkt.

N.a.v. foodFIRST Document

Prettig document, mooi geschreven, goed te lezen, verfrissend.

Ondernemerschap is een heel goed idee als thema voor het komende jaar, daar draait het inderdaad om.

Thematiek is breder dan alleen de farmer entrepreneur, gaat ook over voedsel productie en markten. Het gaat over de hele keten. In de titel misschien beter spreken over: “Rural entrepreneurs”.

Probleem is op het platteland: daar moet werkgelegenheid met kwaliteit zijn, en dat gaat om meer dan alleen boeren.

In Afrika wil men niet ‘farmer’ heten; het imago is een probleem, ze zijn de laagste in de pikorde – er zijn ook weinig ‘peers’ die in een mooie auto rondrijden.

Elders spreekt men over ‘agripreneurs’, in je communicatie met jongeren moet je hier rekening mee houden.

Het plan richt zich op die jonge ‘agripreneurs’ die kansen krijgen door de economische en stedelijke ontwikkeling in Afrika, en de inzet is te zorgen dat zíj die kansen kunnen pakken, en niet anderen.

In Zuid-Amerika is de status van boeren en voedsel omhoog geschoten met de consumenten trend naar biodiversiteit,  traditioneel en lokaal voedsel, de trend van het culinaire, de faam van de chef-koks. Bolivia heeft een school waar een sterren chef uit Kopenhagen les geeft. ICCO ondersteunt die school. Met die school en met tv-programma’s is voedsel nu ‘vet-cool’. Voeg het consumenten aspect toe, dat speelt een grote rol.

Van klassiek landbouwbeleid naar het totaal van voedselbeleid, die trend botst met de focus op alleen de jonge boer, één aspect uit die keten. Voedsel, voeding, gezondheid.

Vijverbergsessies moeten iets toevoegen aan wat er is of nog niet is. Waar je weinig over leest, bijvoorbeeld, is dat voorspellingen over voedselprijzen steeds niet kloppen. Vijf jaar geleden: voedsel prijzen zouden nooit meer dalen, maar daalden toch – olieprijs zou niet onder de $100 komen ...

SDG’s die in 2013 moeten zijn verwezenlijkt, hoe zijn we daarmee aan de slag?

Is er op het platteland een keuze: word ik boer of niet, volg ik mijn ouders op. Die keuze moet er zijn. Het beeld van de arme zielige boer moet weg.

Afrika werkt anders dan Zuid Amerika. De trek naar de stad is sterker, en wat storend is, is dat geimporteerd voedsel veel te goedkoop is.

MinEZ: AU-EU Investing in a Food Secure Future: 5 thema’s die aan de orde kunnen komen: Climate smart agriculture; Reducing food losses and waste; Improving market access, regionally and internationally; Increasing responsible private investment in sustainable agriculture; Science & innovation for development. Nederland en Europa scheppen de voorwaarden voor armoedebestrijding waarna het beleid elders misgaat door onze goedkope export (aankondiging staat op foodfirst.eu).

Wie biedt wat aan?

Agri-ProFocus: kan mensen en feedback organiseren en aanbieden. Heeft een platform waarop 20.000 agri-professionals in Afrika zijn aangesloten, dus dat is er al, gedeeltelijk. Krijgt meer body door online leren eraan te koppelen. Zo’n internet platform is wel een hele toer om op te zetten.

Agriterra heeft een netwerk van 150 organisaties en cooperaties, kan hier goed bij betrokken worden. Thema en netwerk relevant. Moet vooral heel praktisch gehouden worden. Heen en weer tussen Afrika en hier, ten dienste van Afrika.

ICCO: Agribusiness booster: investeren in jonge ondernemingen, met ondersteuning van de onderneming. Equity nemen in in Afrikaanse landbouwbedrijven, via de processing en vermarkting kant (á la AAA). Wij hebben ook contact met (hoog opgeleide) mensen die niet uit een boeren familie komen die agri-ondernemer worden. Voor hen en met hen moet je ook aan de slag.

NWO-WOTRO: EU en AU project via Europese Commissie met 22 landen incl co-financiering door Afrikaanse landen, met name gericht op gender en jonge onderzoekers. Je hebt niet alleen boeren nodig, maar ook goed onderzoek en goede opleidingen.

WUR: er zijn veel Afrikaanse studenten in Nederland, bij de WUR en andere opleidingen; 150 PhD. Hou de Vijverbergen in het Engels, en altijd met tenminste drie Afrikanen aan tafel. Ook via Afrikaanse Unie, Afrikaanse Ontwikkelingsbank, CADEP. En iets anders: we doen met slechts enkele landen in Afrika iets. Met Nigeria bijvoorbeeld doen we heel weinig, vinden we te moeilijk, maar is wel het grootste land met veel armoede. En ook op conflict landen zouden we ons meer kunnen richten.

ECDPM: Think & Do. Impact van Europees beleid op voedsel situatie in Afrika. Kijk ook naar de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, wordt weinig genoemd in het paper. Hoe maken we het voor hen aantrekkelijk? Namen: HAK, FrieslandCampina, Unilever, Heineken, RijkZwaan etc., maar het moeten meedenkers zijn, ook met hun mislukkingen voor de dag durven komen. Zijn ook wel degelijk geïnteresseerd in langer lopende projecten.

Dat laatstse is ook het pleidooi van Rabobank en NABC.

MKB: export en logistiek in Afrika. Bedrijfsleven is ook belangrijk voor kennisoverdracht. Overdracht ook over en weer.

Ook IDH erbij halen.

Waarom zitten de bedrijven die we hier gehad hebben nu niet aan tafel? Het is uiteindelijk een kwestie van wat er concreet uitkomt; wat kunnen ze hier halen, dat moet je je afvragen. Kijk naar ‘Africa works’ conferentie, eens per twee jaar, van NABC en ASC.

NAJK: bedrijfsovername is hier een belangrijk thema, want dat gaan deze jonge boeren allemaal doen. Ook de praktijk kant van voedsel productie. NAJK heeft ook een poot in Brussel, wat aanvullend op relaties met EU-AU is.

CORDAID: kijk ook naar de landen waar het slecht gaat, niet alleen naar de succesverhalen. Hoe leg je de link met migratie is nu een belangrijk thema.

Voedsel en landbouw op de internationale agenda houden, en verbinden met actuele vraagstukken, daar is foodFIRST voor.

Deelnemende organisaties zijn BuZa, EZ, ECDPM, F&BKP, Rabobank Foundation, WUR LEI, Rabobank Den Haag, plus Socires.

Around foodFIRST

8 Mar 2019 | An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation
Materiaal rond het rapport "An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation": Het rapport "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation"; Factsheet; Webstek van de Taskforce Rural Africa ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock