Vijverbergsession Water & Voedselzekerheid

Wednesday May 22, 2013

image © hans groen

Vijverbergsessies zijn besloten seminars waar academici, politici en experts uit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven discussiëren over actuele zaken betreffende de globale voedselproblematiek, met als doel conclusies te formuleren die relevant zijn voor beleidsmakers. De bijeenkomsten, waar maximaal 25 deskundigen aan deelnemen, worden georganiseerd door Socires (www.socires.nl), namens het platform FoodFirst (www.foodfirst.eu). Voor deze sessies gelden de Chatham House Rules.

[> Naar het verslag

Ter informatie/voorbereiding:
[> FAO info sheet: Water and Food Security
[> Water & Food Ecosytems (LNV/WUR)
[> Building a mosaic of values to support local water resources management (by Leon M. Hermansa, Gerardo E. van Halsemaa and Henry F. Mahoo in Water Policy 8, 2006

Water en voedselproductie zijn onlosmakelijk verbonden. Steeds meer landen kampen met waterproblemen gekoppeld aan de toenemende vraag naar voedsel. Volgens de FAO zal de toename van de productie van granen de komende 30 jaar voor 70 % komen van geïrrigeerd land. Daarom is goed waterbeheer cruciaal, evenals efficiënt watergebruik: more crop for a drop (zie het FAO info sheet: Water and Food Security).

Daarbij hoort ook de bescherming van ons leefgebied, inclusief akkerbouw- en veeteeltgronden, tegen overstromingen. In deze sessie zal water worden belicht als onderdeel van stroomgebieden, of liever ecosystemen die door de mens beïnvloed worden. Daarbij worden keuzes gemaakt die verschillend uitwerken voor de mensen die er wonen.

 

Klimaatverandering heeft vaak een negatieve invloed op voedselproductie: meer en langere droogteperioden, maar ook meer overstromingen. De schade is in de loop der jaren groter geworden doordat de bevolkingsdruk ertoe leidt dat grote groepen mensen zich vestigen in risicovolle gebieden dichtbij rivieren, die door de klimaatverandering en ontbossing frequenter en heftiger overstromen. Bouw van dammen heeft naast voordelen van meer gespreide beschikbaarheid van water ook veel nadelen zoals zoutintrusie in de benedenloop. Ook de verplaatsing van grote bevolkingsgroepen zonder adequate compensatie benadeelt vaak kwetsbare groepen. De vraag waar de positieve effecten van ingrepen neerslaan en wie wordt benadeeld dient op een integrale manier te worden benaderd, waarbij vaak grensoverschrijdende effecten in het spel zijn. Slagvaardige waterdiplomatie is daarbij noodzakelijk om tot een rechtvaardig waterbeheer te komen.

In deze sessie zullen twee inleiders optreden die betrokken zijn en ervaring hebben opgedaan op het terrein van integraal waterbeheer en op het terrein van irrigatie. Vragen die voorliggen hebben onder andere betrekking op:

» Wat zijn de kansen voor een toenemende voedselproductie door meer irrigatie?
» Welke ingrepen staan ons daarbij ter beschikking?
» Welke effecten hebben deze op de gehele watersituatie in een bepaald stroomgebied of bevloeiingsgebied?
» Hoe werken deze effecten uit op de bevolking, zowel als geheel als per groep?
» Hoe kan de efficiënt watergebruik worden bevorderd?
» Zijn daarbij veranderingen in het Farming System noodzakelijk en leidt dit tot uitstoot uit de landbouw?
» Wat zijn de lange termijn effecten van ingrepen en in hoeverre zijn deze duurzaam?

In een gesprek met de deelnemers zullen deze en gerelateerde vragen aan de orde worden gesteld.

Programma

16.30 Ontvangst
17.00 Welkom door Doeke Faber, FoodFirst Coalitie
17.10 Opening en korte inleiding door dagvoorzitter Sjef IJzermans, Stichting WaterPartner
17.20 Voordracht Pieter Minderhoud, Makonde Agriculture, ex VN, -Ministerie van Buitenlandse Zaken en -DHV Consultants
17.40 Voordracht Gerardo van Halsema, Wageningen University, Irrigation and Water Engineering
18.00 Gesprek
18.40 Reflectie op het besprokene door (ter bevestiging), Ministerie van Buitenlandse Zaken
18.50 Afronding door Jos van Gennip, FoodFirst Coalitie
19.00 Drinks en light snacks

Around foodFIRST

8 Mar 2019 | An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation
Materiaal rond het rapport "An Africa-Europe Agenda For Rural Transformation": Het rapport "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation"; Factsheet; Webstek van de Taskforce Rural Africa ...

[> all messages

 

Available for download: FoodFirst on the Floriade Venlo 2012, the illustrated short report of the foodFIRST conferences in 2012.

The WorldFoodClock